İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

ZOOM TOPLANTI TALEP FORMU


Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

A. AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile veri sorumluları için kişisel verisini işlediği ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu Aydınlatma Metni ile Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma Ve Eğitim A.Ş., aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

 

B.TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Açık rıza:
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme:
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Kişisel veri:
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel verilerin işlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri sorumlusu:
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi olan Polyteks San. Araş. Ve Eğt. A.Ş.'yi

İlgili Kişi:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

Metin:
Kişisel Verilerin Korunması Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni'ni ifade eder.

 

C. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğtitim A.Ş. (Adres: Demirtaş Dumlupınar, Gül Sokak, No:2, 16369 Demirtaş Dumlupınar OSB/Osmangazi/BURSA) tarafından, metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


1.Genel İlkeler

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Polyteks, kişisel verilerin korunmasında aşağıda yazılı olan ilkelere uymaktadır:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Polyteks, ilgili kişilerin kişisel verilerini aşağıda yazılı olan şartların varlığı halinde işleyebilir:

 1. İlgili kişinin açık rızasının bulunması
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

E.İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

 

1.İlgili Kişilerin Hakları

Kanunun 11. Maddesine göre, herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

 

2. Başvuru Hakkı

İlgili kişi, yukarıda sayılan hakları çerçevesinde, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. Bu başvuru Türkçe ve yazılı olarak yapılmak zorundadır. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebi doğrultusunda ilgili kişiye 30 gün içerisinde cevap vermek durumundadır. Başvuruda, veri sahibinin adı, soyadı, imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı uyruklu ise pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Yapılacak başvuru, Demirtaş Dumlupınar, Gül Sokak, No:2, 16369 Demirtaş Dumlupınar OSB/Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Polyteks Tekstil Sanayi Araştıma ve Eğitim A.Ş. İnsan Kaynakları birimine veya info@polyteks.com.tr adresine e-posta aracılığıyla yapılabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikâyet hakkının kullanılabilmesi için, başvuru yoluna gidilmiş olması gerekmektedir. İlgili kişi, veri sorumlusunun ret cevabı vermesi, süresi içerisinde cevap verilmemesi veya verilen cevabı yetersiz bulması halinde, cevaptan itibaren 30 gün veya her halde 60 gün içerisinde kurula şikayette bulunabilir.

 

F. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Genel ilkeler ve şartlara uymak kaydıyla, Polyteks;

 • Çalışanlarının iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirme,
 • Çalışanları uygun işlerde görevlendirme ve performans değerlendirmesi,
 • Çalışanların yan haklarını ve menfaatlerinin yürütülmesi, hukuki süreçleri takip etmek,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların maaşlarının ödenmesi ve belirlenmesi,
 • Çalışanların iş devamlılığının öngörülmesi,
 • İş planlaması,
 • Çalışanın verilen işe ve iş yerine uygunluğunu tespit etmek,
 • Verilen eğitimleri kayıt altına almak,
 • Çalışanların mesleki yeterliliklerini ve tecrübelerini tespit etmek,
 • İş başvurusu yapan adayların değerlendirilmesi ve ileride ihtiyaç olması halinde başvurunun tekrardan değerlendirilmesi,
 • Çalışanların çocukları için burs/yatılılık sınavı için gerekli belgelerin düzenlenmesi,
 • Mekân güvenliğinin sağlanması
 • Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ticari faaliyetler kapsamında sözleşmeler hazırlanması ve bu sözleşmeler ile ilgili diğer işlemler,
 • Yapılan ve alınan ödemelerin kayıt altında tutulması ve fatura düzenlenmesi
 • İş yerindeki disiplini,
 • Bilgi işlem sistemlerinin denetlenmesini sağlamak,
 • Erişim izinlerinin düzenlenmesi ve firma ismi uzantılı e-posta adreslerinin verilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği 7. Maddesi çerçevesinde çalışanların sağlık dosyalarının oluşturulması,
 • Acil müdahalenin gerekmesi halinde kullanılması,
 • İstirahat izni ve iş göremezlik izni ile ilgili süreçlerin takip edilmesi,
 • Meslek hastalıklarının tespiti,
 • 4857 sayılı İş Kanunundan doğan engelli personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları ile kişisel verileri işlemektedir.

 

G.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 
1.Yurt İçi Aktarım

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerin İşlenmesi” bölümünde yazılan ilkeler doğrultusunda ve şartlar çerçevesinde, talep edilmesi halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu, adli ve idari merciler ve uyuşmazlık doğması halinde avukatlar, Taşdelen Şirketler Grubu bünyesinde bulunan diğer şirketler ile paylaşılmaktadır. Ayrıca sağlığa ilişkin kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi” bölümünde yazılan ilkeler doğrultusunda ve açık rızanız doğrultusunda, talep edilmesi halinde;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, adli ve idari merciler,
 • Uyuşmazlık halinde avukatlar,
 • Tıbbi bir müdahale gerektirdiği durumlarda ilgili sağlık kuruluşları,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 7.Maddesi uyarınca çalışanın iş yerinden ayrılıp, yeni bir iş yerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işverenin yazılı talebi halinde paylaşılmaktadır.

 

2. Yurt Dışı Aktarım

Kişisel verileriniz,

 • Yurt dışına aktarım hususunda açık rızanızın bulunması
 • “Kişisel Verilerin İşlenmesi” bölümünde sayılan ilkeler doğrultusunda ve şartların varlığı halinde;
  1. Aktarım yapılan ülkede yeterli korumanın bulunması (Kurulun yayınladığı güvenli ülkeler)
  2. Veri sorumlularının yeterli korumayı taahhüt etmeleri ve Kurulun izni ile

Yurt dışına aktarılabilir. Polyteks bünyesinde toplanan kişisel verileriniz, herhangi bir suretle yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

H. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLEM VE TAAHHÜTLER

Polyteks;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini
 • Kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli denetimleri yapmayı taahhüt eder. Polyteks, kişisel verilerinizi Aydınlatma Metni ve yasal mevzuatlara aykırı olarak işlemeyeceğini ve paylaşmayacağını taahhüt eder.

 

I. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEP

Polyteks, sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve hizmet ifası gereği akdedilen sözleşmeler uyarınca, kişisel veri işleyebilir.

 

J. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Polyteks, kişisel verilerin saklama sürelerini ve imhasına ilişkin bilgileri, “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası'nda” belirtir.