İPLİK NUMARA KARŞILAŞTIRMA ARACI

ZOOM TOPLANTI TALEP FORMU


Kurumsal

Politikalarımız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ 

POLYTEKS A.Ş. olarak, geniş ürün gamı ile farklı sektörlere ulaşarak katma değerli, kaliteli, sürdürülebilir  yenilikçi ürünlerimiz sayesinde sektörümüzün öncü kuruluşlarından olmak vizyonu çerçevesinde  dinamik organizasyon yapımız ile tekstil sektörünün değişen pazar şartlarını da dikkate alarak müşteri memnuniyeti çerçevesinde, inovatif bakış açısı ile katma değerli ürün üretirken, iş sağlığı güvenliği  ve çevresel şartlar ile birlikte  enerji verimliliğini arttırarak, ürünlerinin karbon ayak izini belirleyerek, karbon nötr çalışmaları yapmayı ilke edinmiştir.  

• Faaliyetlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartlar ile müşteri özel isteklerini takip ederek, uygulanabilir gereklilikleri faaliyetlerimize entegre ederek sürekli iyileştirmeyi,

• Sistemimizin sürekli iyileştirilmesine yönelik belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını,

• Doğal ekosistem ortamlarını ve biyoçeşitliliğini korumayı, tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmayı, tüm hizmet süreçlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmayı, oluşabilecek kirliliği kaynağında önlemeyi, bütün faaliyetlerimizde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliği öncelikli kılmayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı arttırmak için yenilikçi bir gelişim sağlamayı,

• Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerde; işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlayıp, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı Güvenliği risklerimizi azaltmayı,

• Çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ile birlikte diğer tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak gelişimimiz için önemli bir katkı sağlayan bu geri bildirimler ile proseslerimizi sürekli iyileştirmeyi,

• Tüm faaliyetlerimizde enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetleri tedarik etmeyi.

• Enerji kaynaklarının kullanımı , enerji verimliliği, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın  farkındalığının artırılması amacıyla faaliyetler düzenlemeyi,

• Faaliyetlerimiz sonucu oluşan karbon salınımını azaltmak için enerji performansımızı  arttırmaya yönelik projeler  geliştirmeyi,

Faaliyetlerimizde müşteri, çalışan güvenliği ve memnuniyeti, çevrenin korunması, enerji kaynaklarının verimli, ekonomik ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen ilkelere uyacağımızı tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz. 

Sintaş Büküm Boya Tekstil San. Tic. A.Ş. - ENERJİ POLİTİKASI

Sintaş Büküm Boya Tekstil San. Tic. A.Ş., tüm üretim aşamalarında enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımı, tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimsemiştir;

 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartlar takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.
 • Belirlenen amaç ve hedefler periyodik olarak gözden geçirilecek ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynaklar oluşturulacaktır.
 • Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin fabrika içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.
 • İklim değişikliğine olumlu etki yaratacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulanacaktır.
 • Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.
 • Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.
 • Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji Politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve sürekli iyileştirilecek, gerektiğinde güncellenecektir..

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

 1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın amacı fırsat eşitliği ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten uygulamalarına ilişkin tüm çalışanlarını ve faaliyetlerini kapsayan temel ilke ve esasları ortaya koymaktır.

 1. TANIMLAR

Toplumsal cinsiyet eşitliği; bireylerin cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramadan, eşit fırsat ve haklara sahip olarak kamusal ve özel yaşamın her alanında eşit muamele görmesi, kararlara katılabilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi ve tercihler yapabilmesidir. Doğuştan gelen biyolojik özelliklerle tanımlanan “cinsiyet eşitliği”nden farklı olarak “toplumsal cinsiyet eşitliği” ile, sonradan öğrenilen ve toplum tarafından cinsiyetlere biçilen rol, sorumluluk ve davranış beklentilerini kapsayan toplumsal rollerin eşitlenmesi amaçlanmaktadır.

 1. TEMEL ESASLAR
 1. Kuruluşumuz, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmalarını üst yönetim liderliğinde, farklı disiplinlerin katılımcı ve kapsayıcı çalışmalarıyla destekler.
 2. Kuruluşumuz, tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğini gözetir ve konuya farkındalık geliştirme fırsatları yaratmayı amaçlar.Bu yaklaşımın değer zincirindeki tüm paydaşlarca benimsenmesi için çalışır.
 3. Kuruluşumuz, tüm çalışanlarına karşı davranışlarında eşitliği temel bir ilke olarak benimser. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelecek her türlü tutum ve davranışı reddeder.
 4. Kuruluşumuz, işe alım, kariyer yönetimi, ücret politikası, terfi, performans ölçme ve değerlendirme, işten ayrılma gibi temel insan kaynakları süreçlerinde kadın ve erkek çalışanlar arasında ayrım yapmaz. Eşit işe eşit ücret prensibini benimser.
 5. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla düzenli olarak eğitim faaliyetleri düzenler, sürekli geri bildirim yoluyla çalışanların  mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler. Çalışanlar için, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık eğitimleri verilmesini sağlar
 6. Kuruluşumuz, tüm çalışanlarının cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarken kadınların farklılaşan talep ve ihtiyaçlarını gözetir. Çalışanların iş-özel yaşam dengesini kurmasına yardımcı olacak izin ve yan haklar sağlar, aile dostu bir yaklaşım benimser.
 7. Kuruluşumuz  üst yönetim ve karar alma süreçlerine katılımda kadınlara eşit erişim sağlar. Yönetimdeki kadın-erkek dengesini gözetir.
 8. Kuruluşumuz çalışanlara yönelik cinsiyete dayalı şiddet veya zorbalığa dair ima, görüş ve eylemlere müsamaha göstermez; bildirilen,  şüphe duyulan veya gözlemlenen her konuyu araştırmayı ve müdahale etmeyi taahhüt eder.
 9. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair atılacak adımlar konusundaki faaliyetler için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör şirketleri ile iş birlikleri ve ortaklıklar gerçekleştirmeyi hedefler.
 10.  Kuruluşumuz, iç ve dış iletişim çalışmalarında kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığı, rolleri eşit üstlendikleri, dilde cinsiyetçi kalıpların sorgulandığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasına hizmet eden kapsayıcı bir konumlandırma, dil ve görsel kullanımına dikkat eder.
 11. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konuların düzenli olarak görüşülmesi için farklı birimlerden katılımcılarla oluşturulan Toplumsal Cinsiyet  Eşitliği Komitesi yeralır. 

      IV. GÖZETİM/DENETİM

Bu politika hükümlerine uyumun denetimi, iç denetim kapsamında gerçekleştirilir.

      V. GÖZDEN GEÇİRME

Bu politika, yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi  tarafından gözden geçirilir.

      VI. YÜRÜRLÜK

Bu politika, Yönetim Kurulu tarafından 22.10.2021 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,

İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,

Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma( Yabancı Çalışan İstihdamı): Yasa dışı yollarla işçi çalıştırılmaz. İşletmemizde yabancı işçi çalıştırılması durumunda yabancı işçilerin çalıştırılması durumunda yabancı işçilerin yasal haklarının korunacağını iş sözleşmelerinin anlayacakları şekilde düzenlenerek özlük işlerinin yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun yürütüleceğini,

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı, hamile çalışanların çalışma saatlerinin günlük yasal süre olan 7,5 saati geçmeyeceğini ve gece vardiyasında çalıştırılmayacağını,

Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,

Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma,  tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere, hamilelik durumuna dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını, durumuna göre ayrımcılık yapmayacağımızı,

İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, 

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı,

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,

Etik İş Davranısı: Hiçbir nedenle ve şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık ve rüşvete müsamaha göstermemeyi,

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi: Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma haklarına saygı göstermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği:Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip,daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,

Çevrenin Korunması: Yürürlükteki çevre mevzuatına uygun hareket etmeyi, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi ve azaltmayı, üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı, sürekli iyileştirme çalışmalarımız neticesinde enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı Polyteks Tekstil San. Araştırma Ve Etitim A.Ş. olarak çevre dostu politikalar geliştirerek ve standartlar uygulayarak çevreye olan etkimizi minimuma indirmeyi,

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,  taahhüt eder.